การดำเนินการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค การดำเนินการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค
การดำเนินการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค การดำเนินการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค

 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเป็นวิทยากร ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาแก่พนักงานของบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค  ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และโครงการสัญญาจ้างฝึกอบรม รวมถึงการจัดการ ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) การพิจารณาคัดเลือกวิทยากร และการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “MBK-TC” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
ตามที่ กลุ่มบริษัทเอ็มบีเค ได้มีการจัดตั้งบริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (MBK-TC) ขึ้นเพื่อดูแลด้านนโยบาย งบประมาณ และให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาแก่พนักงานของบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และโครงการสัญญาจ้างฝึกอบรม รวมถึงการจัดการ ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) การพิจารณาคัดเลือกวิทยากร และการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรมภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
งานฝึกอบรมและพัฒนาทั้งหมดเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นั้น 

เพื่อการดำเนินกจิกรรมการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1.1 เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
  ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานของบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลได้อาจทำให้เกิดผลกระทบ ดังนี้
       (1) ไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร หรือวิทยากรได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือกลุ่มผู้เรียนตามเป้าหมายในการฝึกอบรมและพัฒนาที่กำหนด
       (2) ไม่สามารถกำหนดค่าใช้จ่าย หรือค่าตอบแทนวิทยากรได้อย่างเหมาะสม
  o ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
  þ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ การดำเนินการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (1) การนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติส่งเสริม
  การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
       (2) การนำส่งข้อมูลการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้กับวิทยากร คู่ค้า และผู้ให้บริการตามที่กำหนดใน "ประมวลรัษฎากร"
  oความจำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่เราได้รับ
  þ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงานของบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี้
       (1) เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากรหรือที่ปรึกษา
  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมตามที่ MBK-TC ได้รับมอบหมาย
       (2) เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับวิทยากร หรือที่ปรึกษา
       (3) เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน รวมถึงการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนา และการพิจารณาปรับตำแหน่งของพนักงาน
 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  2.1. เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากรหรือที่ปรึกษาให้สอดคล้อง
  กับวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมตามที่ MBK-TC ได้รับมอบหมาย
  2.2 เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับวิทยากร หรือที่ปรึกษา
  2.3 เพื่อใช้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาของ MBK-TC
  2.4 เพื่อเผยแพร่เนื้อหาความรู้ที่มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร
  2.5 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนา และการพิจารณาปรับตำแหน่งของพนักงาน
  2.6 เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาการให้บริการ Learning Platform สำหรับพนักงาน
   
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
  เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
  3.1. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
   
  แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

  รายการข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง  (1) ข้อมูลของวิทยากร/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย วิดีโอคลิป เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ประวัติการศึกษา และประวัติการบรรยาย
  (2) ข้อมูลของพนักงาน วิทยากร/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย รูปถ่าย วิดีโอคลิป ที่มีการบันทึกระหว่างการจัดฝึกอบรม
  2.เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน (1) ข้อมูลของพนักงานประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย ประวัติการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมของที่จัดเก็บในระบบ HRIS ที่มีการใช้โดยบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค
  (2) ข้อมูลของพนักงานประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลการใช้ผ่าน Learning Platform ที่มีการใช้งานโดยบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค
  3. เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น ข้อมูลของวิทยากร/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 
  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย วิดีโอคลิป ประวัติการศึกษา และประวัติการบรรยายโดยเก็บข้อมูลจาก
  (1) สถาบันฝึกอบรมที่ MBK-TC มีการใช้บริการ
  (2) Website หรือสื่อ Social Media ที่มีการเปิดเผยข้อมูล 
  หรือยินยอมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

  3.2. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
  1. เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากรหรือที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมตามที่ MBK-TC ได้รับมอบหมาย ข้อมูลของวิทยากร/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 
  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย วิดีโอคลิป ประวัติการศึกษา และประวัติการบรรยายโดยเก็บข้อมูลจาก
  2. เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้กับวิทยากร หรือที่ปรึกษา ข้อมูลของวิทยากร/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 
  เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร
  3. เพื่อใช้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาของ MBK-TC ข้อมูลของพนักงาน วิทยากร/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
  รูปถ่าย วิดีโอคลิป ที่มีการบันทึกระหว่างการจัดฝึกอบรม
  4. เพื่อเผยแพร่เนื้อหาความรู้ที่มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร ข้อมูลของ วิทยากร/ที่ปรึกษา ประกอบด้วย รูปถ่าย วิดีโอคลิป ที่มีการบันทึกระหว่างการจัดฝึกอบรม
  5. เพื่อเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนา และการพิจารณาปรับตำแหน่งของพนักงาน ข้อมูลของพนักงานประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย ประวัติการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมของที่จัดเก็บในระบบ HRIS ที่มีการใช้งานโดยบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค
  6. เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาการให้บริการ Learning Platform สำหรับพนักงาน ข้อมูลของพนักงานประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลการใช้ผ่าน Learning Platform ที่มีการใช้งานโดยบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค
   
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  4.1 เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
        4.1.1 บริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างหรือมอบหมาย หรือเป็นผู้ใช้บริการกับเรา ให้เราดำเนินการจัดการด้านการฝึกอบรมให้ท่าน เพื่อประกอบการให้บริการจัดฝึกอบรม และการ
  ส่งข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
  4.2 เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซท์ของบริษัท สื่อ Social Media หรือสื่ออื่นๆตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการของ MBK-TC
   
 5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
  5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
        5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
        5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
        5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
        5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
   
 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาดังนี้
  ประเภทของข้อมูล เงื่อนไขระยะเวลาจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ
  1.ข้อมูลของวิทยากร/ที่ปรึกษา หลังดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้น    3 ปี
  2. ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน (1) หลังดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
  (2) หลังจากมีการเข้าใช้งาน 
  Learning Platform ที่กำหนด
   
  ตลอดอายุการเป็น
  พนักงานของบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค

  ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ
  (1) ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
  (2) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
   
 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
  เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา 
  นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
   
 8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน MBK Training Centerทาง อีเมล: mbktrainingcenter@mbkgroup.co.th 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
  ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
   
 9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
   
 10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
  ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เว็บไซท์ของบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค หรือผ่านทางอีเมล โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา
  โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
   
 11. การติดต่อสอบถาม
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
  11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  - ชื่อ: นายยุทธนา มัยยะ (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา)
  - สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน). 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  - ช่องทางการติดต่อ: 028539000 ต่อ 7250 อีเมล : yoottana@mbkgroup.co.th

  11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  - ชื่อ: นายอภิชาติ สุภาเดช (ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงิน)
  - สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน). 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  -  ช่องทางการติดต่อ: 028539000 ต่อ 7809 อีเมล : apichart@mbkgroup.co.th