ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงิน

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการฝ่ายการเงินของบริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) เช่น การรับคืนเงินบัตรจอดรถสูญหาย การขึ้นเงินบัตรกำนัล การรับเช็คหรือการรับโอนเงินค่าจ้าง/บริการ/สินค้า การรับเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  การรับคืนเงินสำรองจ่ายของพนักงาน การรับ/คืนเงินทดรองจ่าย และการทำธุรกรรมกับธนาคาร (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1.1.     เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
  ❒ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่ท่านได้ทำกับเรา เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาบริการจอดรถ สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย เป็นต้น ซึ่งหากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ 
  ❒ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อการนำส่งและการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร 
  ❒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของท่าน ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่การประมวลผลเพื่อประกอบการยืนยันตัวตน การป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การตรวจสอบและการควบคุมภายในของเรา
   
 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล เพื่อความจำเป็นในการชำระเงิน การส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการด้านการเงิน ในการให้บริการตามคำร้องคำขอของท่าน เช่น รับคืนเงินบัตรจอดรถสูญหาย การขึ้นเงินบัตรกำนัล การรับเช็คหรือการรับโอนเงินค่าจ้าง/บริการ/สินค้า การรับเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  การรับคืนเงินสำรองจ่ายของพนักงาน การรับ/คืนเงินทดรองจ่าย และการทำธุรกรรมกับธนาคาร
   
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
  เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
  3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
  แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
  เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน  การกรอกแบบคำขอ  บัตรประจำตัวที่แสดงตัวตน   - ชื่อ  นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่  รหัสพนักงาน อีเมล เลขบัญชีธนาคาร 

  3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
  เพื่อการยืนยันตัวตน ขอใช้บริการขอรับเงิน ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1 - ชื่อ  นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่  รหัสพนักงาน อีเมล เลขบัญชีธนาคาร
   
 4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  4.1 เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
        4.1.1 กรณีมีการรับเงินค่าจ้างที่ต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เรามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องนำส่งภาษีที่หักไว้พร้อมกับแบบรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะมีชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ของผู้รับเงิน ตามประมวลรัษฎากร
   
 5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
  5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
        5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
        5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
        5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
        5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
   
 6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  
  เราไม่มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา โดยเราจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
  6.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
  6.2 เราได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
  6.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
   
 7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง หรือการให้บริการแก่ท่านสิ้นสุด หรือ ระยะเวลาการจัดเก็บตามกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากร รวมถึงอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือโต้แย้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่ากัน ตามความจำเป็น  
  ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ 
  ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
  - ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
   
 8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
  เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา 
  นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
   
 9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน MBK Contact Center  ทาง 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
  ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
   
 10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
   
 11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
  ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา
  อนึ่ง การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
   
 12. การติดต่อสอบถาม 
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
  12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  - เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  - หรือติดต่อ MBK Contact Center: (66) 2853-9000
  12.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  - นายอภิชาติ สุภาเดช
  - เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  - ช่องทางการติดต่อ: (66) 2853-9000
  - E-mail : apichart@mbkgroup.co.th
   
 13. การแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องทุกข์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล 
  ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
   
 14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ท่านสามารถศึกษาเรียนรู้รายละเอียดในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูล และสิทธิต่างๆของท่านได้เพิ่มเติมที่ นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคคลของเราได้ที่ website ของเรา mbkgroup.co.th