Gift to Give#5 มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ

Gift to Give#5 มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ

Gift to Give#5 มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ
เทศกาลแห่งความสุข ช้อปสินค้าส่งท้ายปี จากฝีมือกลุ่มผู้เปราะบาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
อาทิ เครื่องหนัง เครื่องเงิน กระเป๋าผักตบชวา ผ้าทอ ฯลฯ ของขวัญถูกใจได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับ
14 – 19 พฤศจิกายน 2566
ณ ลานปทุมวัน ฮอลล์
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์