MBK Center MOMMORY #ลูกเปย์แม่ปลื้ม

MBK Center MOMMORY #ลูกเปย์แม่ปลื้ม

ช้อป หรืออิ่มในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับ Mommory Set 1 ชุด

รูปแบบรายการ

ช้อปหรือ อิ่มในศูนย์ฯ ครบตามเงื่อนไขรับฟรี (1)

 • ช้อปหรือ อิ่มในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับ Mommory Set 1 ชุด (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดรายการ, รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จจากร้านเดียวกันได้ 2 ใบเสร็จ, สินค้ามีจำนวนจำกัด)

เงื่อนไข
(1) ผู้ร่วมรายการต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS ทุกครั้งในการรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ และของสมนาคุณ 

 • ซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับ Mommory Set 1 ชุด จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัดการแลกของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดรายการ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน)
 • เฉพาะใบเสร็จจากการซื้อสินค้า หรือบริการจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า MBK Center เท่านั้น
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ ในการแลกรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น (ต้องเป็นใบเสร็จภายในวันที่มารับสิทธิ์) จำกัดไม่เกิน 2 ใบเสร็จ / ร้าน เท่านั้น
 • เฉพาะใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับอย่างย่อ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด
 • เฉพาะบิลเงินสดที่มีตรายางประทับชื่อร้าน ที่อยู่ ระบุชื่อศูนย์การค้าชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 • กรณีใบเสร็จ 1 ใบที่มีมูลค่ายอดซื้อครบตามเงื่อนไขในการแลกรับของสมนาคุณ ไม่สามารถนำใบเสร็จดังกล่าวไปรวมกับใบเสร็จอื่นเพื่อรับของสมนาคุณเพิ่ม
 • ใบเสร็จที่แลกรับของสมนาคุณต้องแสตมป์ตราประทับทุกใบ และใบเสร็จที่แลกรับของสมนาคุณแล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อแลกรับของสมนาคุณได้อีก
 • ผู้ร่วมรายการต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS ด้วยตนเองเท่านั้นต่อหน้าพนักงาน ไม่สามารถใช้รหัสรับสิทธิ์จากการแคปหน้าจอมาแสดงในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก MBK PLUS ที่มี MBK PLUS Application ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ พร้อมบัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการแลกของสมนาคุณแก่ผู้ร่วมรายการที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน MBK PLUS Application หรือทำการลบ MBK PLUS Application และไม่สามารถลงทะเบียนเข้า Application ใหม่ได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณให้กับสมาชิก MBK PLUS ที่สามารถกดรหัสรับสิทธิ์ได้ ภายใต้จำนวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ต่อท่าน
 • กรณีผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าก่อนจุดรีเดมชันเปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ตามเวลาเปิดให้บริการของจุดรีเดมชัน ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และหากผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าหลังเวลาจุดรีเดมชันปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น หรือน้อยกว่า 3 วัน หากมีผู้มารับสิทธิ์ครบเต็มจำนวน หรือสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำบัตรประชาชนมารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมารับสิทธิ์ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มารับสิทธิ์ที่อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
 • กรณีมีการละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยใช้ใบเสร็จของผู้อื่น หรือไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายของตนเองเพื่อมารับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน หรือปรับ 10 เท่า
 • เจ้าของ / พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากนำใบเสร็จจากร้านของตนเองมาแลกสิทธิ์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใด ๆ ได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการร่วมรายการส่งเสริมการขายจากใบเสร็จ หรือจากการใช้จ่ายดังนี้
 • ใบส่งสินค้า, ใบส่งของ, ใบเสร็จ หรือบิลเงินสดที่แนบนามบัตรร้าน หรือเขียนหัวบิลด้วยลายมือ, ใบเสร็จที่ไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า, ใบเสร็จที่มีการแก้ไข ดัดแปลงข้อความ หรือตัวเลข, ใบเสร็จที่มีการตัด ส่วนหัวหรือส่วนท้ายใบเสร็จ, ใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือบริการในวันที่ร้านค้า / สถาบันปิดให้บริการไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จจากการจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จการซื้อเพื่อการลงทุน เช่นการซื้อหน่วยลงทุน ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • การชำระค่าประกันชีวิต หรือค่ากรมธรรม์ทุกประเภท, การชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ), ค่าโทรศัทพ์มือถือ, ค่าอินเตอร์เน็ต,การซื้อ หรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระค่าสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้า หรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange), การชำระค่าบริการผ่าน Counter Service ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จที่กิดจากการทำสำเนา ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จหรือบิลเงินสดจากการซื้อสินค้าและบริการจากลานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ไม่ สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ / หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ / หรือยกเลิกรายการ ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MBK Contact Center 1285