Purchasing Department Purchasing Department
Purchasing Department Purchasing Department

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็น คู่ค้า หรือ ผู้เสนอราคา กับฝ่ายจัดซื้อของ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) เช่น เพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, การเปิดประมูล, การเปิดรับการเสนอราคา, การร่วมประชุมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อรับฟังรายละเอียดงาน, การนำเสนองาน และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือบริการ, การร่วมประชุมต่อรอง, การร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ปัญหา และ อื่นๆ ร่วมกัน, การเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง, การออกคำสั่งซื้อ, การชำระค่าสินค้าหรือบริการ, การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1.1. เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
  ❒ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่ท่านได้ทำกับเรา เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง, การออกคำสั่งซื้อ, การชำระค่าสินค้าหรือบริการ, การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งหากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่านได้ 
  ❒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และของท่าน ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่การประมวลผลเพื่อประกอบการสืบราคา การยืนยันตัวตน การป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การตรวจสอบและการควบคุมภายในของเรา
   
 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล เพื่อความจำเป็นในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  การออกคำสั่งซื้อ, การชำระค่าสินค้าหรือบริการ, การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย, การสืบราคา และ การประชุมร่วมกัน
   
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
  เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
  3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
  แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
  เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน E-mail, ไปรษณีย์, บุคคล, โทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น เพื่อเก็บข้อมูลดังนี้ 
  1. การให้ข้อมูลในการออกคำสั่งซื้อ หรือ การจัดทำสัญญาร่วมกัน 
  2. การนำส่งข้อมูล เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย / ผู้รับจ้างรายใหม่ หรือการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หรือ การชำระค่าสินค้าหรือบริการ, การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค
  3.การประชุมทั้ง online และ offline เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
   
  - ข้อมูลที่แสดงในสำเนาบัตรประชาชน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ศาสนา เชื้อชาติ, รูปถ่าย และ ลายเซ็นที่ได้ลงนามในเอกสาร
  - ข้อมูลเพื่อใช้ภายใต้กิจกรรมงานจัดซื้อทั้งหมด ที่นำส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ ประกอบด้วย E-mail, Line ID Application,  เบอร์โทรศัพท์, วุฒิการศึกษา, ประวัติการให้บริการ/การทำงาน, และใบอนุญาต(ถ้ามี), หมายเลขบัญชีธนาคาร /ข้อมูล Account ที่ระบุในหน้าสมุดบัญชี, งบการเงิน, หนังสือรับรอง, หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ภายใต้กิจกรรมงานจัดซื้อ
  - การบันทึกข้อมูลภาพ, เสียง, คลิป VDO และข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับงานจัดซื้อ

  3.2. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
  1. เพื่อใช้ในการออกคำสั่งซื้อ หรือจัดทำสัญญาร่วมกัน  - ข้อมูลที่แสดงในสำเนาบัตรประชาชน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และ ลายเซ็นที่ได้ลงนามในเอกสาร
  2. เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่ หรือ การ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หรือ การชำระค่าสินค้าหรือบริการ, การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค - ข้อมูลเพื่อใช้ภายใต้กิจกรรมงานจัดซื้อทั้งหมด ที่นำส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ ประกอบด้วย E-mail, Line-ID Application,  เบอร์โทรศัพท์, วุฒิการศึกษา, ประวัติการให้บริการ / การทำงาน, และใบอนุญาต (ถ้ามี), หมายเลขบัญชีธนาคาร / ข้อมูล Account ที่ระบุในหน้าสมุดบัญชี, งบการเงิน, หนังสือรับรอง, หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ภายใต้กิจกรรมงานจัดซื้อ
  3. เพื่อประชุมร่วมกับผู้ขาย หรือ ผู้เสนอ  ราคาในการต่อรอง หรือ ประชุมอื่นๆ อัน  เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
   
  การบันทึกข้อมูลภาพ, เสียง, คลิป VDO และข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  4.1.    เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
  4.1.1.    กรณีเพื่อการตรวจสอบจากภายนอก (External Audit) องค์กร ซึ่งจะมีชื่อ, นามสกุล,  และที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ ของคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่ปรากฎตามสัญญา ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ และ ใบสั่งซื้อ
   
 5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
  5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
  5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
   
 6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 
  เราไม่มีการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา โดยเราจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
  6.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
  6.2 เราได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
  6.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
   
 7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือการดำเนินการนั้นสิ้นสุด หรือระยะเวลาตามกฎหมาย รวมถึงอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือโต้แย้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่ากันตามความจำเป็น  

  ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ 
  - ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
  - ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
   
 8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
  เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา 
  นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
   
 9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน MBK Contact Center : 1285
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
  ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
   
 10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
   
 11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
  ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซด์ของเรา อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา
  โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
   
 12. การติดต่อสอบถาม 
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
  12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  - เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  - หรือติดต่อ MBK Contact Center: (66) 2853-9000: E-mail: mbkcontactcenter@mbkgroup.co.th

  12.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  - นายอภิชาติ สุภาเดช
  - เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  - ช่องทางการติดต่อ: (66) 2853-9000
  - E-mail: apichart@mbkgroup.co.th
   
 13. การแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องทุกข์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล 
  ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
   
 14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ท่านสามารถศึกษาเรียนรู้รายละเอียดในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูล และสิทธิต่างๆของท่านได้เพิ่มเติมที่ นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคคลของเราได้ที่ website ของเรา mbkgroup.co.th