22 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันน้ำโลก" หรือ World Day for Water"

22 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น

22 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันน้ำโลก" หรือ "World Day for Water"

เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ปี ค.ศ.1992 จึงประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก (World Day for Water) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของทุกชีวิตบนโลก และลดแนวโน้มการขาดแคลนน้ำในอนาคต

โลกประกอบไปด้วยน้ำ 70% แต่!! เป็นน้ำจืดแค่ 3% และในน้ำจืดยังเป็นน้ำแข็งถึง 2.5% ดังนั้นเราจะมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคแค่ 0.5% เท่านั้น!!

ประเทศไทยอยู่ในช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร เนื่องจากเขื่อน และ แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำที่ลดลง

ขอเชิญทุกคนมาร่วมกันใช้น้ำทุกหยดอย่างประหยัดและมีคุณค่าไปด้วยกัน