ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบเงินบริจาคและทรัพย์สินสิ่งของให้กับมูลนิธิ 9 แห่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธาณประโยชน์

คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และคุณธัญพิชชา พึ่งสุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมส่งมอบทรัพย์สินและสิ่งของที่เก็บได้ในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2564 ซึ่งครบอายุความแล้ว โดยเป็นสิ่งของจำนวนทั้งสิ้น 989 รายการ และเงินบริจาค จำนวน 94,625 บาท ให้กับหน่วยงานและมูลนิธิ 9 แห่ง ได้แก่ บ้านนกขมิ้น มูลนิธิสวนแก้ว มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) มูลนิธิออทิสติกไทย และมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป