รวมเอกสาร ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง

รวมเอกสาร ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง

 

รวมเอกสาร ทำบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง 

บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตน หรือยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ รวมถึงขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิ์การรักษาพยาบาล การเบิกถอนเงิน ไปจนถึงการซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งหากเราทำบัตรหายก็จำเป็นต้องทำใหม่อย่างเร่งด่วน ถ้าอยากรู้ว่าการทำบัตรประชาชนใหม่ มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และต้องใช้อะไรบ้าง ติดตามอ่านได้ในบทความนี้

ทำบัตรประชาชนใหม่

ที่มา: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

https://www.ombudsman.go.th/new/new660123-3/

 

บัตรประชาชนหายต้องทำอย่างไร?

สำหรับใครที่ทำบัตรประชาชนหาย หรือตัวบัตรถูกทำลาย จำเป็นจะต้องแจ้งบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักทะเบียนที่เราต้องการจะทำบัตร แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และยื่นคำขอมีบัตรใหม่ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย ถ้าหากเลยกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ 100 บาท

บัตรประชาชนหาย ใช้อะไรแทนได้บ้าง?

หลายคนสงสัยว่า ถ้าเราทำบัตรประชาชนหาย หรือไม่ได้พกบัตรประชาชนติดตัว เราจะสามารถใช้อะไรแทนได้บ้าง ในความเป็นจริงแล้วหากมีเหตุฉุกเฉินในกรณีดังกล่าวเราสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ สำรองแทนไปก่อนได้  โดยเอกสารดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ และจะต้องมีรูป ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และข้อมูลวันหมดอายุของเอกสารที่ชัดเจน 

 

เอกสารที่สามารถใช้แทนบัตรประชาชน ได้แก่

 • ใบขับขี่

 • บัตรนักศึกษา

 • บัตรข้าราชการ

 • พาสปอร์ต

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • ใบแจ้งความบัตรประชาชนหาย

บัตรประชาชนหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

โดยปกติแล้วบัตรประชาชนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 8 ปี ซึ่งถ้าหากบัตรประชาชนหมดอายุ เราจะต้องทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่บัตรหมดอายุ และถ้าหากเกิน 60 วัน จะต้องเสียค่าปรับ 100 บาทเช่นกัน 

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุบัตรประชาชนนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไร แค่มีบัตรประชาชนใบเดิมที่หมดอายุไปยืนยันด้วยก็เพียงพอแล้ว

การขอมีบัตรประชาชนครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไร

 • คนไทย

ปัจจุบันคนไทยที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ จะต้องทำบัตรประชาชนโดยยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายใน 60 วัน ซึ่งเราหากเกินกำหนดเวลา ก็จะถูกปรับไม่เกิน 100 บาท ซึ่งการทำบัตรประชาชนครั้งแรกนั้นจะต้องเตรียมเอกสารสูติบัตรไปด้วย แต่ถ้าไม่มีก็สามารถใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

 

 • คนต่างชาติ

ในกรณีคนต่างชาติที่ได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ให้นำหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา และให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองไปด้วย

เตรียมตัวทำบัตรประชาชนใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับคนที่ต้องการทำบัตรประชาชนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีทำบัตรครั้งแรก เปลี่ยนชื่อนามสกุล หรือบัตรหมดอายุ แล้วกำลังสงสัยว่า เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง เรามัดรวมไว้ให้แล้วในหัวข้อนี้

กรณีทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

สำหรับผู้ที่ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 • สูติบัตร หากไม่มีให้ใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบขับขี่ เป็นต้น 

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

แต่ถ้าไม่มีเอกสารที่บอกมาข้างต้นนี้เลย นายทะเบียนจะทำการสอบสวน และให้พากำนัน ผู้ใหญ่บ้านมายืนยันตัวตนแทน

กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล

สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล แล้วต้องการทําบัตรประชาชนใหม่ ต้องใช้อะไรบ้าง

 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

กรณีบัตรหมดอายุ

สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุบัตรประชาชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนใบเดิมที่หมดอายุ

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 • รูปถ่ายของผู้ขอบัตรใหม่ที่ราชการออกให้ ยกตัวอย่างเช่น ใบขับขี่, หลักฐานการศึกษา และ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

แต่ถ้าหากผู้ขอทำบัตรประชาชน ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ให้พาเจ้าบ้าน หรือ บุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรองด้วย


ทำบัตรประชาชนใหม่ ที่ไหนได้บ้าง

อีกหนึ่งคำถามที่ถูกถามกันเข้ามาเยอะมาก ๆ ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถทำบัตรประชาชนได้ทั้ง ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต และเทศบาลที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในขณะที่ถ้าเป็นประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถทำได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศที่อาศัยอยู่ได้

นอกจากนี้เรายังสามารถถ่ายบัตรประชาชนใหม่ตามจุดบริการด่วน (BMA Express Service) ที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย โดยจุดบริการด่วนนั้นจะตั้งอยู่บริเวณ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ รอบกรุงเทพ รวมถึงจุดบริการด่วนมหานคร สำนักงานเขตปทุมวัน ที่ศูนย์การค้า MBK Center บริเวณชั้น 5 โซน A ด้วย ซึ่งจะทำได้ในกรณีที่ทำบัตรประชาชนครั้งแรก หรือต่ออายุบัตรประชนชนเท่านั้น แต่จะไม่รับทำกรณีบัตรประชาชนหายหรือถูกทำลาย 

ทำบัตรประชาชนใหม่ได้ทุกกรณี ที่ MBK Center

 

นอกจากนี้เรายังสามารถทำบัตรประชนใหม่ได้ที่ MBK Center จุดบริการด่วนมหานคร สำนักงานเขตปทุมวัน เดินทางง่ายและสะดวก เมื่อลง BTS สถานีสนามกีฬา ทางออก 2 เปิดให้บริการทุกวัน สามารถทำบัตรประชาชนทุกกรณี สะดวกง่าย ๆ ได้ที่ ศูนย์การค้า MBK Center บริเวณชั้น 5 โซน A 

เวลาทำการ:

จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00 น.

โทร. 02-214-1048

ทีนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วว่าในกรณีบัตรประชาชนหาย ทำใหม่ที่ไหนได้บ้าง รวมไปถึงทําบัตรประชาชน ใช้อะไรบ้าง มีเอกสารสำคัญอะไรที่ต้องใช้ในการแจ้งขอทำบัตรประชาชนใหม่ ซึ่งการทำบัตรประชาชนนั้นสามารถทำได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตหรือตามจุดบริการด่วนกรุงเทพมหานครใกล้บ้าน