22 กันยายน วันปลอดรถโลก World Car Free Day

22 กันยายน วันปลอดรถโลก World Car Free Day

22 กันยายน วันปลอดรถโลก

World Car Free Day หรือ วันปลอดรถโลก เริ่มจัดขึ้นในช่วงวิกฤติน้ำมันในต้นปี พ.ศ. 2543 ซึ่งกลุ่มผู้ส่งน้ำมันส่งออกหรือโอเปก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันและลดการผลิตน้ำมันดิบลง ทำให้ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในโลกมีน้อยลง ราคาน้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน เมืองต่าง ๆ ในยุโรปจึงเริ่มจัดงานวันปลอดรถโลก หรือ World Car-Free Day ในวันที่ 22 กันยายน หรือวันใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ทำให้หลายหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญ ร่วมจัดกิจกรรมและเฉลิมฉลองกันมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้คน รณรงค์ลดการเดินทางแบบ 1 คน 1 คัน เปลี่ยนมาเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS MRT ARL

รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT และรถโดยสารประจำทาง รวมถึงการเดินเท้าและปั่นจักรยาน เพื่อลดการใช้น้ำมัน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนลดปัญหาการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ

MBK Center ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้รถขนส่งสาธารณะ หรือเดินทางไปด้วยกัน ในวันปลอดรถโลก (World Car-Free Day) วันที่ 22 กันยายน 2566 หรือหากทำได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนและทำให้โลกเรามีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน

World Car Free Day