REMEMBRANCE OF THE KING RAMA๙ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชมทัศนียภาพพรรณไม้สีเหลืองของพ่อ และกิจกรรม ๙๙๙
เหลืองอร่ามกลางใจไทยทั้งปวง

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดอกไม้ถึงของพ่อ ๙๙๙ เหลืองอร่ามกลางใจไทยทั้งปวง
ส่งจากใจถึงใจ ดาวเรือง ๙๙๙ ต้น แก่ประชาชนชาวไทย
บริเวณชั้น ๒ ทางเชื่อมลาน SKYWALK

๓๑ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ดอกไม้ถึงของพ่อ บุหงารำไป ร่วมทำถุงดอกไม้หอม
บริเวณชั้น ๒ ทางเชื่อมลาน A LA ART (จำนวนจำกัด)

วันที่ : ๒๓ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Location : ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์